Správce osobních údajů: Mgr. Lukáš Hardubej, se sídlem Národní 883, 551 01, Jaroměř – Pražské Předměstí, IČO: 763 27 876, jako správce osobních údajů, provozující tyto stránky www.bazenexpres.cz/ (dále jen „my“ nebo „Správce“), si Vás dovoluje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) informovat o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše práva můžete uplatňovat na adrese Správce anebo na e-mailové adrese info@bazenexpres.cz.

Subjekty údajů: Subjekty údajů jsou zákazníci, potencionální zákazníci, zástupci právnických osob v obchodním styku se Správcem, externí dodavatelé a jiné spolupracující fyzické osoby.

Zpracovávané osobní údaje: Správce zpracovává u zákazníků zejména následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště a případně i adresu bazénu (je-li odlišná od bydliště), telefonní spojení, e-mailovou adresu, bankovní spojení, informace o bazénu a o pracích provedených v minulosti. Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů. U ostatních fyzických osob (externích dodavatelů) může docházet ke zpracování dalších osobních údajů v základním rozsahu umožňujícím běžný obchodní styk (IČO, DIČ atd.).

Účely a právní základy (tituly) zpracování: Správce zpracovává nebo může zpracovávat Vaše osobní údaje pro výslovně vyjádřené a legitimní účely na základě několika zákonných titulů. Pokud jste s námi již uzavřeli smlouvu nebo se o jejím uzavření zatím pouze jedná, související zpracování Vašich údajů spadá pod právní titul plnění smlouvy. Zpracování některých Vašich osobních údajů je dále vyžadováno zvláštními právními předpisy (např. z oblasti vedení účetnictví a odvodu daní), v takovém případě je právním titulem plnění právní povinnosti Správce. Pokud již byla smlouva uzavřena, snažíme se, abyste z našich produktů získali maximální užitek. Proto vám Správce může zasílat newslettery, nabídky navazujících služeb a řadu dalších užitečných informací. Některé Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro ochranu našich zájmů, např. pro účely obrany v hrozícím právním sporu. Toto vše se děje na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud nejste naším zákazníkem a přesto vám posíláme informace formou e-mailových zpráv, děje se tak na základě souhlasu, který jste nám udělili.

Časové omezení zpracování: Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smlouvy, zpracováváme Vaše údaje po dobu trvání smlouvy. Poté můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu (např. pro vlastní evidenci obchodních případů či pro možnost obrany v případě právního sporu), a to zpravidla po dobu 5 let po uskutečnění prodeje. Zpracování na základě právní povinnosti vychází z jednotlivých právních předpisů, které stanovují konkrétní lhůty. Je-li právním titulem zpracování Vašich osobních údajů souhlas, zpracováváme je po dobu uvedenou v konkrétním textu souhlasu.

Předávání osobních údajů: Osobní údaje jako takové nejsou systematicky předávány třetím stranám. Osobní údaje nejsou předávány mimo EU. Podrobnější informace jsme připraveni poskytnout na vyžádání.

Vaše práva

Odvolání souhlasu: Pro některé účely smíme Vaše osobní údaje zpracovávat jen na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v textu příslušného souhlasu anebo prostřednictvím výše uvedeného kontaktu. Pokud svůj souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat pro daný účel. Vaše osobní údaje přesto mohou být zpracovávány k jiným účelům, kterou jsou založeny na jiných právních základech.

Právo na přístup: Kdykoliv od nás můžete požadovat informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Vaši žádost vyřídíme bezplatně a bezodkladně. V rámci práva na přístup Vám poskytneme i kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Právo na opravu a omezení zpracování: Pokud jakýkoliv svůj osobní údaj shledáte jako zastaralý nebo nesprávný, máte právo požadovat opravu těchto údajů a zastavení zpracování do doby provedení opravy. Stejně tak nás můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů pro vybrané účely.

Právo na výmaz: Můžete od nás požadovat výmaz Vašich osobních údajů. V případě, že zpracování Vašich osobních údajů bylo založeno na souhlasu, bude žádost o výmaz údajů považována za odvolání souhlasu; v případě jednání o smlouvě tato žádost povede k ukončení tohoto jednání.

Právo vznést námitku: Proti zpracování založenému na právním základě oprávněného zájmu (viz výše) můžete kdykoliv vznést námitku. Týká-li se námitka zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovány. V ostatních případech budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze tehdy, prokážeme-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Další informace: V případě jakýchkoliv pochybností o zpracovávání osobních údajů se na nás můžete obrátit se žádostí o vysvětlení. Obrátit se můžete se stížností případně i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informační memorandum

Tento dokument je účinný ke dni 1.3.2019.